Гарантия профессионализма

Гарантия защиты

Гарантия успеха

Юридическая компания «Гаранта»

Законодательство // Постановление Пенсионного Фонда Украины «Порядок рассмотрения жалоб на решения органов Пенсионного фонда Украины относительно пенсионного обеспечения » от 12.10.2007 № 18-6

                             Герб України                             

                ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 
П О С Т А Н О В А
12.10.2007 N 18-6
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 листопада 2007 р.
за N 1241/14508

Про затвердження Порядку розгляду скарг
на рішення органів Пенсійного фонду України
щодо пенсійного забезпечення

Відповідно до пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України,
затвердженого Указом Президента України від 01.03.2001 N 121
( 1. Затвердити Порядок розгляду скарг на рішення органів
Пенсійного фонду України щодо пенсійного забезпечення, що
додається.
2. Юридичному управлінню (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову
для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого
заступника Голови правління В.М.Новака.
Голова правління Б.Зайчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
12.10.2007 N 18-6
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 листопада 2007 р.
за N 1241/14508

ПОРЯДОК
розгляду скарг на рішення органів Пенсійного
фонду України щодо пенсійного забезпечення

1. Цей Порядок визначає процедуру подання та розгляду скарг
на рішення про призначення, перерахунок, відмову в призначенні,
перерахунку, переведенні з одного виду пенсії на інший, виплаті
пенсій (далі - рішення), прийняті головними управліннями
Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, управліннями Пенсійного фонду України
в районах, містах і районах у містах (далі - органи, що
призначають пенсії).
2. У разі, якщо громадянин вважає, що орган, що призначає
пенсію, прийняв рішення, що суперечить законодавству про пенсійне
забезпечення або виходить за межі його компетенції, встановленої
законом, громадянин має право оскаржити таке рішення у органі
Пенсійного фонду України вищого рівня.
3. Скарга на рішення органу, що призначає пенсії, подається
громадянином особисто або законним представником відповідно до
законодавства або представником, який діє на підставі виданої йому
довіреності, посвідченої нотаріально (далі - заявник). Подання скарги відповідно до цього Порядку не позбавляє
заявника права звернутися до суду відповідно до чинного
законодавства.
4. Скарга на рішення управлінь Пенсійного фонду України в
районах, містах і районах у містах подається відповідно до
головних управлінь Пенсійного фонду в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі (далі - регіональні органи
Пенсійного фонду України), на рішення регіональних органів
Пенсійного фонду України - до Пенсійного фонду України та
супроводжується документами, що свідчать про прийняття
неправильних рішень. Скарга може бути подана до органу Пенсійного фонду України
вищого рівня протягом одного року з моменту прийняття рішення, але
не пізніше одного місяця з часу ознайомлення заявника з прийнятим
рішенням. Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений
органом Пенсійного фонду України, що розглядає скаргу.
5. У скарзі має бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання заявника; найменування органу Пенсійного фонду України, яким прийнято
рішення; суть порушеної вимоги; інформація про оскарження рішення органу Пенсійного фонду
України в суді (у разі оскарження рішення). Скарга повинна бути викладена в письмовій формі та підписана
заявником із зазначенням дати. Скарга надсилається до органу Пенсійного фонду України поштою
або передається заявником особисто. Скарга, оформлена без дотримання цих вимог, що не дає
можливості розглянути скаргу по суті, повертається заявнику з
відповідними обґрунтуваннями не пізніше ніж через десять днів від
дня отримання такої скарги. У разі необхідності заявник може подавати інші документи,
необхідні для розгляду скарги, які після її розгляду повертаються
заявнику.
6. Якщо питання, порушені у скарзі, одержаній органом
Пенсійного фонду України, не належать до його повноважень, то така
скарга в термін не більше п'яти робочих днів пересилається за
належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що
повідомляється заявнику. Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом
Пенсійного фонду України від одного і того ж заявника з одного і
того ж питання, якщо перше вирішено по суті, про що виноситься
рішення про припинення розгляду такого звернення та повідомляється
заявнику.
7. У разі, якщо орган Пенсійного фонду України надсилає
заявнику рішення про повне або часткове незадоволення його скарги,
такий заявник має право звернутися з повторною скаргою до органу
Пенсійного фонду України вищого рівня протягом строку, зазначеного
у пункті 4 цього Порядку.
8. Орган Пенсійного фонду України зобов'язаний прийняти
вмотивоване рішення та надіслати його у термін не більше одного
місяця від дня надходження скарги на адресу заявника поштою або
надати йому під розписку. Якщо в місячний термін вирішити порушені у скарзі питання
неможливо, орган Пенсійного фонду України може прийняти рішення
про продовження строків розгляду скарги заявника, про що письмово
повідомити заявника до закінчення тридцятиденного строку. При
цьому загальний термін розгляду скарги не може перевищувати сорока
п'яти днів. На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду
скарги може бути скорочено від встановленого цим пунктом терміну. У разі, якщо останній день строків розгляду скарги припадає
на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків
вважається перший наступний робочий день.
9. Орган Пенсійного фонду України при розгляді скарги
заявника перевіряє законність і обґрунтованість рішення, що
оскаржується, і приймає одне з таких рішень: 1) залишає скаргу без задоволення; 2) повністю або в певній частині задовольняє скаргу. У разі
повного або часткового задоволення скарги органу, що призначає
пенсії, даються розпорядження про вчинення відповідних дій.
10. Рішення за розглядом скарги заявника приймає керівник
відповідного органу Пенсійного фонду України (або його заступник
відповідно до розподілу функціональних повноважень). Скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв
Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни
розглядаються відповідно Головою правління Пенсійного фонду
України, начальниками регіональних органів Пенсійного фонду
України особисто.
11. Рішення про результати розгляду скарги оформляється
відповідно до вимог законодавства про мови. Рішення оформляється
на бланку органу Пенсійного фонду України, який розглядав скаргу. У рішенні зазначаються: повне прізвище та ініціали заявника;
відомості про предмет оскарження, якого стосується скарга; дата
прийняття скарги до розгляду, перелік документів, які були взяті
до уваги при розгляді скарги, дата і номер оскаржуваного рішення,
стисле викладення вимог і клопотання заявника, результати
дослідження матеріалів скарги та докази, на яких ґрунтуються
висновки посадової особи органу Пенсійного фонду України, яка
розглядала скаргу, посилання на конкретні статті та пункти законів
України та інших нормативно-правових актів, якими обґрунтовано
відповідь на скаргу та висновок про задоволення чи часткове
задоволення скарги або про відмову в задоволенні вимог чи
клопотання заявника, викладених у скарзі. У рішенні також зазначається, що в разі незгоди заявника з
прийнятим рішенням воно може бути оскаржене в органі Пенсійного
фонду України вищого рівня (із зазначенням строку такого
оскарження) або в судовому порядку. Рішення Пенсійного фонду
України, прийняте за розглядом скарги, може бути оскаржене в
судовому порядку в термін, передбачений законодавством України. У разі повного або часткового задоволення скарги до рішення
даються розпорядження органу Пенсійного фонду України, рішення
якого скасовано повністю або в певній частині, про вчинення
відповідних дій. Рішення після зазначення реєстраційного номера вихідної
кореспонденції надсилається (вручається) заявнику. Рішення вважається надісланим (врученим) заявнику, якщо його
вручено під розписку чи надіслано листом на його адресу за місцем
проживання.
12. Відкликання скарги проводиться за письмовою заявою
заявника.
13. Інформація, яка стала відома посадовим особам органів
Пенсійного фонду України під час розгляду скарг, є конфіденційною
і не підлягає розголошенню. Порядок використання такої інформації
передбачений Інструкцією про порядок обліку, зберігання і
використання документів, справ, видань та інших матеріальних
носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є
власністю держави, в Пенсійному фонді України та його органах,
затвердженою постановою правління Пенсійного фонду України від
27.06.2002 N 11-1 ( Начальник юридичного управління Т.Рябцева
версия для печати | скачать документ | наверх страницы
© 2007—2022 Юридическая компания «Гаранта». Юридические услуги и юридические консультации. г. Днепропетровск, Украина.
IT Movement